Trong đó yêu tốt cột áp là yêu tố phức tạp nhất, Ta chọn một tuyến đường ống dài nhất từ nơi đặt bơm đến bồn nước. Khi đó tính tổn thất trên đoạn này cao nhất là bao nhiêu, Nếu trên đường ống có nhiều đoạn co cac kích thước đường ống khác nhau ta phải, tính tổn thất từng đoạn trên đường ống. Rồi công lại tính ra tổn thất trên toàn đường ống.
Về lưu lượng : M3/h hoặc Lít/ Phút chọn theo lưu lượng mình cần.
Trong một giờ bơm đầy bồn 30 M3 thì cần bơm Lưu lượng 30m3/h cột áp tại điểm.
Muốn bơm đầy 2 bồn, mỗi bồn 60 mét khối trong 3 giờ=>30khối/3giờ =>2,7 khối/giờ.
Trên máy có sẳn lưu lượng cần bơm qua, rồi lấy tổng lưu lượng các máy ra lưu lượng chính.
Về cột áp: từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất (theo mét độ cao) tổn thất áp trên co cút tê, ma sát thành ống (do ống sần xùi hoặc ống kích cỡ nhỏ) tổn thất áp khi chạy qua tải. Nếu có nhiều đầu nước ra, thì ta chọn tuyến đường ống dài nhất tính từ vị trí bơm để đạt được tổn thất áp suất cao nhất.
Điểm thấp nhất đến điểm cao nhất và đã trừ ra cột áp hồi (tức là nước tự tuần hoàn trở lại bơm).
Lấy theo kinh nghiệm một co vuông bằng 3% cột áp tổng, tê thì lấy 2 % cột áp tổng. Lấy 5 mét theo chiều ngang bằng 1 mét theo chiều cao.
Tổn thất áp khi chạy qua tải nếu tải đã có sẳn thông số tổn thất áp lực.
Sau khi có được cột áp mình nhân thêm hệ số an toàn1,4 lần cột áp tổng. Rồi báo kết quả cho bên bán bơm nước biết (về nhu cầu sử dụng, lưu lượng, cột áp) để nhà sản xuất tra đồ thị và chọn bơm báo giá cho bạn.